Terms and Conditions

Artikel 1 Toepasselijkheid De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, opleidingen, coaching en andere vormen van cursus, hierna te noemen “cursus”. Algemene Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leat.Academy schriftelijk zijn aanvaard. In deze voorwaarden wordt verstaan onder cursus: trainingen, modules, workshops, projectdagen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords. 

Begripsomschrijvingen Deelnemer: Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen. Opdrachtgever: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus. Annuleren: De (tijdelijke) opzegging van de cursus door de deelnemer of de opdrachtgever. Startdatum cursus: De eerste bijeenkomst van de cursus; deze wordt aan de deelnemer per brief of per mail medegedeeld. Persoonlijk doelstellend gesprek of intake: Gesprek of schriftelijke evaluatie waarin de leerdoelen van de training worden afgestemd met de leerwensen van de deelnemer. Dit gesprek kan deel uit maken van de cursus. Module: Een combinatie van lessen binnen een cursus, zoals deze vermeld staan op de Leat.Academy-website. Een cursus bestaat soms uit slechts 1 module of 1 dag. Cursusprijs: De prijs van de cursus zoals deze op de website staat vermeld, verminderd met eventuele kortingen.  Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst tussen Leat.Academy en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, de door Leat.Academy en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Leat.Academy aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht. 

Artikel 2 Uitvoering Leat.Academy is 

gerechtigd: – de cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering. – de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. – bij onvoldoende aanmeldingen een werkgroep of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande werkgroep niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing. – per module het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de module met maximaal 25% wordt teruggebracht. – om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen. 

Artikel 3 Inhalen van een module is niet mogelijk bij cursussen. 

Artikel 4 Business Partners Leat.Academy kan in bepaalde regio’s de cursussen en trainingen door een door haar 

geautoriseerde Business Partner laten verzorgen. 

Artikel 5 Prijzen De cursussen zijn excl. BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 

Artikel 6 Betaling 6.1 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. 6.2 Betaling in termijnen is mogelijk voor particulieren. Hiervoor berekent Leat.Academy een toeslag van 10%. 6.3 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever. 6.4 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Leat.Academy worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Leat.Academy niet. 6.5 De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Leat.Academy worden verbroken. Leat.Academy is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen. 

Artikel 7 Annuleren en vervanging

7.1 Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Leat.Academy. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. 7.2 Bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum zijn altijd administratiekosten t.h.v. minimaal €225,- verschuldigd. 7.3 Bij annulering binnen 4 weken voor de startdatum worden ¾ (drie vierden of wel 75%) van het volledige cursus bedrag in rekening gebracht. 7.4 Bij annulering na de startdatum zijn de (deels) gevolgde cursussen, volledig verschuldigd.  Ook in geval de deelnemer niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 7.5 Een cursus kan na de startdatum niet meer worden geannuleerd. 7.6 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen ter annulering en stopzetting van betaling bij Leat.Academy. Leat.Academy behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. 7.7 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 7.8 Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door Leat.Academy gestelde profiel en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. 

Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. 

Artikel 8 Copyright Van het door Leat.Academy verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leat.Academy. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Leat.Academy heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Leat.Academy is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Leat.Academy beperkt tot het bedrag dat Leat.Academy voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht. 9.2 In het geval dat Leat.Academy aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Leat.Academy veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten. 9.3 Voor fouten van door Leat.Academy ingeschakelde derden (zoals docenten) is Leat.Academy alleen aansprakelijk indien Leat.Academy bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien. 9.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen 1 jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld. 9.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht. 

Artikel 10 Persoonsregistratie Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Leat.Academy en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze cursussen en trainingen en tevens aangewend voor marketingactiviteiten van Leat.Academy. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie wordt dat direct gerespecteerd. 

 

Artikel 11 Recht en geschillen Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.  

happy holidays

we want to hear from you